algemene voorwaarden

Om de Algemene Voorwaarden te bekijken, klik en download de pdf. Een PDF-document vereist software zoals bvb. Skim, Sumatra PDF or Acrobat Reader. Acrobat Reader kan gratis bekomen worden via Adobe.

Get Adobe Reader


Algemene Voorwaarden

gebruiksvoorwaarden

Door deze website te bezoeken en te gebruiken bevestigt u dat u de onderstaande gebruikersvoorwaarden heeft gelezen en begrepen. De toegang tot en het gebruik van de website (hierna "Website") houdt een algehele aanvaarding in van elke voorwaarde vervat in de onderstaande gebruikersvoorwaarden alsook van alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen en/of waarnaar wordt verwezen en/of de bijkomende voorwaarden die elders op de website zijn vermeld. Indien u hiermee niet akkoord bent, dan dient u geen gebruik te maken van de Website.

De Website (en de informatie op de Website) is gecreŽerd en wordt beheerd door Ekologio met de grootste zorg. Niettegenstaande het voorgaande kan Ekologio niet garanderen dat de Website en de informatie vermeld op de Website (hierna "de Informatie") volledig, juist en up-to-date is. Indien technische fouten, drukfouten en/of andere onnauwkeurigheden aan Ekologio worden gemeld, zal Ekologio alle redelijke inspanningen leveren om de Informatie te verbeteren. In geen geval echter is Ekologio verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale schade en/of gevolgschade die verband houdt met de Informatie en/of de gevolgen van het gebruik van de Informatie.

De Website en de Informatie die via de Website ter beschikking wordt gesteld of kan geraadpleegd worden, wordt verstrekt "in de staat waarin het zich bevindt" en "zoals beschikbaar". EKOLOGIO WIJST NADRUKKELIJK ELKE GARANTIE BETREFFENDE DE WEBISTE EN/OF DE INFORMATIE, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DE AFWEZIGHEID VAN EEN INBREUK OF DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, VAN DE HAND. VERDER GEEFT Atelier Metio (I) GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT HET FEIT DAT DE WEBSITE EN DE INFORMATIE VOLDOET AAN UW VERWACHTINGEN EN (II) TEN AANZIEN VAN HET ONONDERBROKEN EN FOUTLOOS FUNCTIONEREN VAN DE WEBSITE.

Beperking van aansprakelijkheid. Het gebruik van de Website (en de Informatie) geschiedt op eigen risico. IN GEEN GEVAL, INCLUSIEF IN GEVAL VAN NALATIGHEID, IS EKOLOGIO AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, DIRECTE, INDIRECTE OF SPECIALE SCHADE (DAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES AAN INFORMATIE, GEDERFDE WINST, SCHADE ALS GEVOLG VAN BEDRIJFSONDERBREKING OF ELKE ANDERE GELDELIJKE SCHADE) VOORTVLOEINDE UIT HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE INFORMATIE TE GEBRUIKEN, ZELFS INDIEN ATELIER METIO OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN HET OPTREDEN VAN DERGELIJKE SCHADE.

Gebruik van de Website en verplichtingen. Door gebruik te maken van de Website verplicht u zich ertoe de gebruikersvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving na te leven. U aanvaardt verder dat:
(i)u de werking van de Website op geen enkele wijze zal onderbreken of pogen te onderbreken;
(ii) u niet zal proberen om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van door paswoord beschermde en/of andere beveiligde onderdelen van de Website zonder dat u hiervoor de toestemming heeft bekomen - de toegang tot en het gebruik van door paswoord beschermde en/of andere beveiligde onderdelen van de Website is beperkt tot gebruikers die hiervoor de toestemming hebben;
(iii) u verantwoordelijk bent voor het behouden van het vertrouwelijk karakter van uw paswoord en l ogin en voor elke handeling die zal worden uitgevoerd via uw login en paswoord. U aanvaardt om Ekologio onmiddellijk te informeren wanneer u vaststelt dat uw login of paswoord op ongeoorloofde wijze wordt gebruikt of dat er sprake is van een schending van de geheimhouding. U dient u ervan te vergewissen dat u zich effectief uitlogt na elke sessie.

Links. Deze Website kan links bevatten naar andere websites die niet door Ekologio worden beheerd. Om deze redenen wijst Ekologio elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud die erop te vinden zijn. Het plaatsen van deze links heeft als enig doel de toegang tot informatie beschikbaar op het internet te vergemakkelijken. Het plaatsen van links naar andere websites houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in door Ekologio van de inhoud van deze websites. Indien u beslist om een website van een derde via deze link te raadplegen, dan geschiedt dit op eigen risico. Ekologio behoudt zich het recht voor om elke link op eender welk ogenblik te verwijderen.

copyright

Creative Commons License

De Website en de Informatie beschikbaar op www.ateliermetio.be vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie behalve waar specifiek wordt afgeweken hiervan.

Indien U de Website en/of Informatie gebruikt, dan moet U de richtlijnen gebruiken zoals beschreven op de volgende website: best practices on how to attribute CC-licensed content. Meer bepaald dient u Ekologio als de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat Ekologio instemt met uw werk of uw gebruik van het werk. U mag het werk niet gebruiken voor c ommerciŽle doeleinden. Als u het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet u het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.

Linken naar beelden en/of bestanden op de server vanuit externe publicaties ook gekend als "hotlinking" or "bandwidth theft", is verboden. In alle gevallen zal dit onmiddellijk aan de webserver gemeld worden.

privacy statement

Uw privacy beschermen is belangrijk voor Ekologio. In principe kunt u de Website gebruiken zonder uw persoonsgegevens mede te delen. Het kan evenwel zijn dat bepaalde delen van de Website of het gebruik van bepaalde functionaliteiten slechts toegankelijk zijn op voorwaarde dat u bepaalde persoonsgegevens meedeelt.

Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, de wet op de e-handel van 11/03/2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens die toebehoren aan derden die u daartoe geen toestemming hebben gegeven, kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de Website.

Ekologio geeft noch verkoopt persoonlijke gegevens aan derden uitgezonderd wanneer
(i) vereist door de wet
(ii) om onze rechten, reputatie, eigendom te beschermen
(iii) u voorafgaand schriftelijke toestemming geeft

Het gebruik van cookies. Ekologio kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Zo kunnen we de website permanent optimaliseren voor gebruikers. Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geÔnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

Google analytics. De Website kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van die cookies om de Website te helpen analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de Website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kan het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geŽigende instellingen te kiezen. U kan dan wel niet alle mogelijkheden van deze website benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

recht - wijzigingen - aanvaarding

Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank. De totstandkoming, uitvoering en interpretatie van de gebruiksvoorwaarden geschiedt conform de Belgische wetgeving, met uitsluiting van de toepassing van de internationale verwijzingsregels. Iedere vordering of geschil met Ekologio, haar agenten, werknemers, rechtsopvolgers, overnemers en verbonden ondernemingen voortvloeiend uit of met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden wordt beslecht door de bevoegde rechtbanken van Leuven, die ter zake uitsluitend bevoegd zijn.

Wijzigingen. Ekologio behoudt zich het recht voor te allen tijde de gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Elke wijziging van de gebruiksvoorwaarden is van toepassing vanaf het ogenblik van de beschikbaarheid van de wijziging op de Website. Bijgevolg dient u op regelmatige wijze onderhavige gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen zodat u op de hoogte bent van de van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden.

Aanvaarding. Door uw gebruik van de Website aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden in de versie gepubliceerd op het ogenblik dat u gebruik maakt van de Website. Hierbij doet u afstand van de vordering dat deze gebruiksvoorwaarden in elektronische vorm zijn opgesteld en niet ondertekend is door beide partijen.

Indien u NIET akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden, dan dient u deze Website niet te gebruiken.

contact

U mag Ekologio contacteren indien u vragen heeft over de gebruiksvoorwaarden.

en ... in mensentaal...

Een korte samenvatting in mensentaal. Dit is enkel om je te helpen en heeft geen juridische waarde.

Algemene Voorwaarden: Wij werken samen met jou aan een project, zetten ons in voor een goede uitvoering en worden daar graag tijdig en correct voor betaald.

Door deze site te gebruiken ben je akkoord met de gebruiksvoorwaarden zoals die hier links beschreven worden.

We zijn niet verantwoordelijk indien je informatie van deze site gebruikt. Je dient advies te vragen aangepast aan je persoonlijke situatie en je gezond verstand te gebruiken.

Soms vind je links naar externe websites.Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.

Indien je computer tilt slaat, dan zijn we ook niet verantwoordelijk. Neem de nodige voorzorgen. Maar misschien betalen we je een koffie als je server door het raam vliegt.

Respecteer ons logo. Je mag de informatie op deze site gebruiken mits te verwijzen naar ons, maar nooit voor commerciŽle doeleinden.

We respecteren je privacy en we zullen je gegevens nooit geven of verkopen aan derden behalve als de wet ons verplicht want de arm van de wet is lang.

Je mag ons altijd contacteren als je vragen hebt..